Edukacja trychologiczna

297
fot. Pexels

Ogromne zainteresowanie trychologią spowodowało konieczność zwiększenia dostępności kształcenia trychologicznego oraz rozwiązania wielu problemów związanych z edukacją trychologiczną.

Stosunkowo nowy zawód, jakim jest trycholog, staje się z roku na rok coraz bardziej popularny – coraz więcej osób poszukuje pomocy specjalistów z tej dyscypliny, co przekłada się również na rosnącą liczbę gabinetów świadczących usługi z zakresu trychologii. Pociąga to za sobą konieczność kształcenia wykwalifikowanych pracowników. Zdobycie specjalistycznych kwalifikacji jest dla wielu osób zainteresowanych trychologią szansą do wejścia na rynek pracy, natomiast dla wielu innych – kolejnych etapem kariery zawodowej oraz kolejnym elementem procesu edukacji.

Ogromne zainteresowanie trychologią spowodowało konieczność zwiększenia dostępności kształcenia trychologicznego oraz rozwiązania wielu problemów związanych z edukacją trychologiczną. Przede wszystkim narodziła się potrzeba stworzenia kadr dydaktycznych dla kształcenia trychologicznego (teoretycznego i praktycznego), jako podstawowego warunku powodzenia wykształcania u zainteresowanych osób kwalifikacji trychologicznych. Pojawiła się także konieczność stworzenia systemu opracowywania treści kształcenia trychologicznego, warunków ich realizacji oraz systemu potwierdzania trychologicznych kwalifikacji zawodowych. Kolejną sprawą było zarządzanie kształceniem trychologicznym i poradnictwo zawodowe, jako wsparcie dla wyboru drogi kształcenia trychologicznego, a w późniejszej karierze pomoc w przekwalifikowaniu się osób zainteresowanych trychologią. Wszystko to miało skutkować utworzeniem i wprowadzeniem do klasyfikacji zawodów pełnoprawnej specjalności szkolnictwa zawodowego, jaką jest zawód trychologa.

Aktualnie, wyższe szkoły zawodowe oraz różnego typu placówki szkoleniowe uelastyczniają swój system kształcenia oraz dostosowują swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy poprzez włączenie do niego zagadnień trychologicznych. Jednak najważniejszą sprawą i największym wyzwaniem w edukacji trychologicznej jest jej jak największa efektywność i skuteczność w kontekście wykształcenia dobrze wykwalifikowanych trychologów. Dlatego w systemie kształcenia trychologicznego podejmuje się wiele działań służących powiązaniu nauczania teoretycznego oraz praktycznego w zakresie trychologii z rynkiem pracy.

Modele kształcenia trychologicznego w Polsce

Typologia modeli nauczania trychologicznego uzależniona jest od kryteriów je wyróżniających i nie ma tu jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednakże dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w obszarze kształcenia trychologicznego mamy do czynienia z dwoma głównymi modelami nauczania. Przyjmując za punkt wyjścia strukturę kształcenia, odpowiedzialność za organizację kształcenia, miejsce jego realizacji, treści kształcenia, sposoby finansowania oraz uzyskiwane kwalifikacje możemy wyróżnić model szkolny i pozaszkolny. Trychologiczne kształcenie specjalistyczne w formach szkolnych prowadzone jest w szkołach wyższych, w większości w formie studiów podyplomowych, specjalistycznych ścieżek kształcenia na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia oraz podczas modułów obejmujących zagadnienia trychologiczne na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia. Zadania z zakresu pozaszkolnego szkolenia trychologicznego realizowane są w placówkach/centrach kształcenia pozaszkolnego.

  1. Szkolne formy nauczania trychologicznego
  • Moduły obejmujące treści trychologiczne na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia

Duża samodzielność rektorów szkół wyższych połączona ze specyfiką kształcenia modułowego umożliwia szybką reakcję na potrzeby rynku pracy i pracodawców. Wiąże się to z tym, że kształcenie modułowe umożliwia sprawne wdrożenie do nauczania oczekiwanych przez branżę kosmetologiczną treści dotyczących trychologii, dzięki wymiennemu stosowaniu modułów w nauczaniu różnych zawodów czy specjalności. Uczelnie realizujące kształcenie specjalistyczne przygotowują ludzi do pracy w poszczególnych, najczęściej szczegółowych modułach w oparciu o kluczowe kompetencje, niezbędne do wykonywania konkretnych zabiegów trychologicznych. Dlatego też do programów studiów I stopnia na kierunku kosmetologia włączono moduły obejmujące treści ściśle związane z diagnostyką i terapią trychologiczną. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia zainteresowani trychologią mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) wybierając ścieżkę kształcenia (specjalność) w zakresie trychologii kosmetologicznej.

  • Ścieżka kształcenia w zakresie trychologii kosmetologicznej na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia

Podjęcie studiów II stopnia umożliwia wybór ścieżki kształcenia związanej z trychologią. Kształcenie w tym systemie odbywa się w czasie nie krótszym niż 4 semestry. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kosmetologa o specjalności trychologia po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Podstawa programowa na ścieżce trychologicznej obejmuje zestaw celów i treści kształcenia opisanych w formie efektów uczenia uzupełniających dla absolwentów kierunku kosmetologia I stopnia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w przypadku dolegliwości ze strony skóry owłosionej głowy i włosów. Osoby podejmujące kształcenie na tej specjalności mogą w przyszłości podnosić/uzupełniać kwalifikacje zawodowe w zakresie trychologii w formie kursów lub szkoleń poprzez formy kształcenia pozaszkolnego oraz na trychologicznych studiach podyplomowych.

Aktualnie obowiązujące podstawy programowe kształcenia w zawodzie kosmetologa na ścieżce kształcenia w zakresie trychologii obejmują: opis efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, jakie powinien posiadać absolwent szkoły wyższej kształcącej na tej ścieżce; moduły programowe, w których określono cele i treści uczenia wynikające z opisu kwalifikacji zawodowych absolwenta; podział godzin na moduły programowe, w których wskazano minimalną liczbę godzin w okresie kształcenia; formę zajęć oraz zalecane warunki realizacji treści programowych, wskazujące pomieszczenia dydaktyczne odpowiednie dla realizacji kształcenia oraz ich wyposażenie.

Naukę uzupełniają praktyki zawodowe, które w znacznej części obejmują treści programowe dotyczące pielęgnacji skóry owłosionej głowy i włosów. W celu zastosowania i pogłębienia zdobytej na uczelni wiedzy oraz umiejętności, praktyki zawodowe w zakresie trychologii są realizowane u pracodawców, w rzeczywistych warunkach pracy trychologów.

  • Studia podyplomowe w zakresie trychologii kosmetologicznej

Kształcenie w tym systemie odbywa się w czasie nie krótszym niż 2 semestry, ich ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu końcowego. Nauka w szkołach wyższych na studiach podyplomowych obejmuje kształcenie ogólne, zawodowe teoretyczne oraz zawodowe praktyczne, które jest realizowane poprzez zajęcia praktyczne.

Absolwenci studiów podyplomowych nie mogą przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie trychologa. Zdobycie świadectwa zaświadcza jedynie zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie trychologii kosmetologicznej, bez możliwości posługiwania się tytułem trychologa.

Na obranie ścieżki edukacyjnej, która zakłada ukończenie trychologicznych studiów podyplomowych, decydują się najczęściej absolwenci studiów kosmetologicznych, którzy czują, że wciąż mogą sporo się nauczyć w kwestii wiedzy trychologicznej oraz specjalistycznych umiejętności i kompetencji. Liczą też, że uzupełnienie tej luki edukacyjnej pozwoli im później, bez większych przeszkód, zaistnieć na rynku pracy lub umożliwi dynamiczny rozwój kariery zawodowej.

  1. Pozaszkolne formy nauczania trychologicznego

Praktyczne nauczanie w zawodzie trychologa może odbywać się poprzez pozaszkolne formy kształcenia. Najczęstsze pozaszkolne formy zajęć to kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy przez internet, konsulting, coaching, oraz inne formy, w przypadku których realizowane jest przygotowanie zawodowe – w placówkach szkoleniowych, warsztatach i pracowniach edukacyjnych firm trychologicznych, u pracodawców lub w indywidualnych gabinetach trychologicznych. Zajęcia praktyczne są zazwyczaj prowadzone w pracowniach szkoleniowych lub gabinetach trychologicznych i mają na celu opanowanie przez słuchaczy/kursantów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

Placówki szkoleniowe umożliwiają uzyskiwanie, ale przede wszystkim uzupełnianie wiedzy ogólnej, oraz uzyskiwanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Placówki szkolenia trychologicznego prowadzą zajęcia praktyczne w zakresie całego lub części programu nauczania dla zawodu trychologa. Główne zadania tych palcówek to przygotowywanie oferty szkoleń/kursów, zwiększających szansę zatrudnienia absolwentów oraz umożliwienie im współpracy z pracodawcami w zakresie trychologii. Ich celem jest również opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego szkolenia trychologicznego. Placówki tego typu realizują głównie zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu trychologa, wynikające z potrzeb rynku pracy. Często źródłem finansowania pozaszkolnego nauczania trychologów są pracodawcy, którzy albo organizują szkolenia w miejscu pracy, albo wysyłają swoich pracowników na szkolenia/kursy zewnętrzne.

Zwykle największą popularnością wśród słuchaczy (patrząc na całą ofertę placówek szkoleniowych od strony tematów zajęć), cieszą się szkolenia/kursy związane z wykonywaniem konkretnych zabiegów trychologicznych. Popularne są również kursy budujące podstawowe kwalifikacje trychologiczne. Osoby, które decydowały się na kształcenie trychologiczne jedynie dzięki udziałowi w szkoleniu/kursie, jako powód podają najczęściej chęć lub konieczność szybkiego, choć mało dogłębnego podniesienia kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu trychologa.
(………………………………………………….)

dr Joanna Klonowska
Kosmetolog, pedagog, ratownik medyczny, menager placówek opieki zdrowotnej. Adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie pełni funkcję Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich. Nauczyciel akademicki na kierunku kosmetologia. Ekspert branży beauty.

 

 ! ten artykuł dostępny jest w całości w e-booku „Trychologia w salonie fryzjerskim” ! 

Zapraszamy do zakupu e-booka:
TRYCHOLOGIA W SALONIE FRYZJERSKIM
ilość stron:72
format: pdf
cena: 25 zł
przejdź do sklepu >>